NADO i Focus

Titel: NADO in Focus. Lokalbaserede interesseorganisationer indenfor landbrug.

Periode: December 2012 – Juli 2015  Bevilling: 9,5 mio. kr

Donor: Danida

Samarbejdspartner: Njombe Agricultural Development Organisation (NADO)

Baggrund og målgruppe

Befolkningen i landdistrikterne omkring Njombe i det sydlige Tanzania har problemer med at nå myndighederne med deres problemer samt at få indflydelse på politiske strategier, som den lokale regering er ansvarlig for. Der er kun få organisationer i området, der taler de fattige landmænds sag. Kirkerne i området spiller en vigtig rolle i forhold til sammenhold og kan tilbyde visse sociale ydelser i form af f.eks. sundhedsydelser, uddannelse m.m., dog er disse organisationer oftest meget topstyrede. Organisationer som NADO har et andet fokus og dette er at øge befolkningernes eksistensgrundlag samt at søge at påvirke lokale beslutningstagere til at træffe politiske beslutninger og lave strategier for udvikling til gavn for målgrupperne.

Baggrunden for dette projekt er et behov for effektive og praktisk anvendelige læringsmetoder til subsistensbønder i Tanzania. Den fremherskende metode i Tanzania og mange andre afrikanske lande er og har været ”Train and Visit” (T&V), hvor landbrugsrådgivere kommer på kort visit og præsenterer tekniske metoder gennem ”tavleundervisning” og denne metode har vist sig relativt mangelfuld i og med at den ikke er deltagerorienteret. Som konsekvens af dette ses ingen produktionsmæssig fremgang. ADDA har derimod meget god erfaring fra Sydøstasien med markskoler og metoden ønskes videreført og tilpasset til den afrikanske kontekst.

Målgrupperne er samarbejdspartneren NADO og dennes medlemmer nemlig de lokale bønder. Gennem kapacitetsopbygning vil organisationen kunne medvirke til positive udviklingsprocesser i lokalsamfundet og bønderne og deres familier vil drage fordel af projektet gennem landbrugstræning. Ifølge folketællingen 2010 har Njombe 362.411 indbyggere fordelt over 76.000 husstande og heraf vil projektet direkte involvere 9.000 husstande og ud af disse vil min 6.750 (75 %) være kvinder.

Formål og arbejdsmetode

Projektets overordnede formål er at hæve levestandarden for landbefolkningen i projektområderne. Det er et mål at NADO skal have opnået kompetencer indenfor landbrugstræning, der inddrager deltagerne og er baseret på dialog og praktisk læring. Det er også målet at NADO laver kønsspecifik fortalervirksomhed, som kan støtte civilsamfundet i distrikterne Wanging’ombe, Makambako og Njombe. Det er målet at NADO gennem kapacitetsopbygning skal bidrage med landbrugstræning, der øger produktiviteten og derved giver højere indtægt. NADO’s opgave er også at hjælpe med organisering af bønderne i bondegrupper. Når bønderne deltager i gruppeaktiviteter reducerer den enkelte bonde sine individuelle omkostninger mht. input, samt får lettere adgang til information, finansielle ydelser (fra eks. banker) og markedsføring og dette kan give højere profit til den enkelte bonde. Det er gennem grupperne at et stærkt civilsamfund opbygges, da de kan stå stærkt sammen og advokere for bedre forhold overfor de lokale myndigheder.

Det er projektets mål at styrke NADO til at påvirke de politiske beslutninger på de dele af den officielle landbrugsstrategi, der ikke umiddelbart bliver effektueret. Det drejer sig bl.a. om kvinders ret til jord, samt de landbrugssubsidier der gør konkurrenceforholdene ugunstige for subsistensbønderne.