Kontakt

Strategi 2016-2020

Mission

Det er ADDA’s mission at igangsætte en bæredygtig landbrugsudvikling i udviklingslande.

Vision

Det er ADDA’s vision at:

 • igangsætte landbrugsudvikling gennem viden, der hjælper fattige bønder, øger indkomsten og forbedrer levevilkårene i landbefolkningen
 • fremme ligestilling køn og folkeslag imellem
 • agere professionelt og på folkeligt grundlag
 • udnytte ADDAs landbrugsfaglige kapacitet og evne til at skabe resultater
 • være den førende ulands NGO i Danmark på det landbrugsfaglige område

Kernekompetencer

ADDA’s kernekompetencer bygger på et højt landbrugsfagligt niveau med fokus på udvikling af miljømæssig og økonomisk bæredygtigt landbrug gennem:

 • Vidensformidling og undervisning
 • Kapacitetsopbygning i modtagerorganisationerne og modtagerlandene
 • Deltagerorienterede udviklingsmetoder, såsom ”Farmer Field Schools” og selvhjælpsgrupper
 • Opbygning af civilsamfund og netværksdannelse
 • Styrkelse af kvindernes indflydelse i lokalsamfundene
 • Effektiv ressourceudnyttelse i projektimplementeringen
 • Opbygning af netværk i samarbejdslandene
 • Økonomisk styringsmodel så misbrug undgås
 • Bestyrelsens og ansattes engagement
 • Hurtig tilpasningsevne i kraft af fleksibel organisation

Principper for projekter

ADDA´s engagement i udviklingsprojekter bygger på principperne:

 • Bæredygtighed – både økonomisk, miljømæssigt og ligestillingsmæssigt
 • Projekterne har effekt efter projektafslutning
 • Hjælp til selvhjælp
 • Aktivt deltagerengagement
 • Deltagerorienteret undervisning
 • Respekt for samarbejdspartnerne som den implementerende enhed
 • Opbygge kapacitet hos lokale NGO er til at mobilisere den fattige landbefolkning til at gennemføre træning om bæredygtig landbrugspraksis, de fattiges rettigheder og udviklingen af civilsamfundsorganisationer
 • Civilsamfundsorganisationerne udøver fortalervirksomhed, der fremmer fattige bønders repræsentation og indflydelse på (lokale) samfundsmæssige prioriteringer og rettigheder, herunder ejendomsret og menneskerettigheder
 • Styrke kvindernes rolle i lokalsamfundet
 • Anerkendende tilgang til forskellige etniske grupper
 • Fremme værdikæde tankegang
 • Arbejde uafhængig af partipolitik

Mål for de næste 5 år

Bestyrelsen for ADDA har sat sig følgende mål for de næste fem år:

 1. Den folkelige forankring skal bygge på ca. 700 medlemmer i 2020, dvs. en tilgang på min. 50 nye medlemmer hvert år, samt styrke informationsaktiviteter gennem hjemmeside, presse, News & Views, Facebook, samt udstillinger og møder m.m.
 2. Indsatsen med privat fundraising og indsamlinger er øget, og udgør et betydelig supplement til finansiering af projektaktiviteter i form af f.eks. ”serviceydelser”, samt til projekter med krav om medfinansiering.
 3. Programaftale med CISU er godkendt og sikrer ADDA en basis projektportefølje vedrørende Cambodia, Vietnam og Myanmar.
 4. ADDA udvider sit virkeområde i Sydøstasien til også at omfatte i Myanmar
 5. ADDA konsoliderer sit projektengagement i Tanzania.
 6. Projektportefølje skal som minimum fastholdes og ønskværdigt øges.
 7. ADDA søger såvel danske som internationale finansieringskilder til projekter
 8. ADDA er fortsat en folkelig NGO, som bygger på en flad struktur
 9. Og så skal det fortsat være sjovt at være med i bestyrelsesarbejdet

Geografisk fokus

ADDA´s indsats retter sig mod Sydøstasien og Østafrika, hvor foreningen gennem sine velrenommerede landbrugsprojekter har et solidt fagligt fodfæste og netværk til lokale NGO´er og statsadministrationen, kendskab til landbrugsforhold og kultur, og hvor ADDA kan nyttiggøre sine kompetencer indenfor landbrug.

Foreningen

ADDA er en spændende forening at være medlem af, fordi foreningen opnår konkrete resultater til gavn for samarbejdspartnerne. Foreningen er fleksibel og giver plads til at medlemmerne engagerer sig. Medlemskredsen afspejler foreningens tætte tilknytning til netværk på alle niveauer inden for det danske landbrug og danske samfund i øvrigt. ADDA arbejder professionelt og bredt orienteret indenfor alle fagområder af landbrugsudvikling i landdistrikter i vore samarbejdslande.

Oplysning i Danmark og udviklingslande

Gennem hjemmeside, udstillinger, artikler og nyhedsbreve, Facebook-side, debatmøder, forenings- og skoleaktiviteter m.m. arbejder ADDA aktivt på at oplyse den danske befolkning om forholdene i samarbejdslandene og om de konkrete tiltag som foreningen tager for at forbedre levestandarden for landbefolkningen.

Samarbejde med andre NGO´er – danske og internationale

ADDA ønsker at udvide kredsen af samarbejdsrelationer med andre NGO´er, når ADDA´s kernekompetencer kan spille en konstruktiv rolle i samspil med andre organisationers kernekompetencer.

Sekretariatet

ADDA har et velfungerende sekretariat med kvalificerede medarbejdere, hvis kerneopgave er at servicere/supplere bestyrelse og projektledere/landeledere, donorer m.v. i henhold til gældende lovgivning og ADDA´ s målsætning. ADDA har tilknyttet medarbejder (e) med kontor/kontorplads i København. Fra Århus-regionen varetages økonomifunktioner samt nogle af informationsaktiviteterne. Endvidere er en væsentlig opgave at udvikle nye projekter i samarbejde med samarbejdspartnere i projektområderne i henhold til ADDA´s mål i den pågældende strategiperiode.

 

Udarbejdet ved strategimøde d. 9. oktober 2015. Godkendt ved bestyrelsesmødet i ADDA d. 25. november 2015.