Strategi 2019-2023

Mission

Det er ADDA’s mission at igangsætte en bæredygtig landbrugsudvikling i udviklingslande.

Vision

Det er ADDA’s vision med udgangspunkt i FN 17 Verdensmål at:

 • Igangsætte/understøtte landbrugsudvikling gennem viden, der hjælper fattige bønder, øger indkomsten og forbedrer levevilkårene for landbefolkningen
 • Fremme ligestilling køn og folkeslag imellem
 • Fremme retssikkerhed for landbefolkningen
 • Agere professionelt og på folkeligt grundlag
 • Udnytte ADDA´s landbrugsfaglige kapacitet og evne til at levere resultater
 • Være den førende u-lands NGO i Danmark på det landbrugsfaglige område

Kernekompetencer

ADDA’s kernekompetencer bygger på et højt landbrugsfagligt niveau med fokus på udvikling af miljømæssig- og økonomisk bæredygtigt landbrug gennem:

 • Vidensformidling og undervisning
 • Kompetence- og kapacitets-opbygning i partnerorganisationer
 • Deltagerorienteret tilgang til udvikling gennem ”Farmer Field Schools”,  selvhjælpsgrupper og andelsforeninger
 • Opbygning af civilsamfund og netværk
 • Værdikædebaseret udvikling og opbygning af markeder
 • Økologiske produktionsmetoder og certificering
 • Styrkelse af kvindernes indflydelse i lokalsamfundene
 • Effektiv ressourceudnyttelse i projektimplementeringen
 • Robust og transparent økonomisk projektstyringsmodel
 • Vi er en folkelig NGO med flad struktur
 • Bestyrelsens og ansattes engagement
 • Hurtig tilpasningsevne i kraft af fleksibel organisation

Principper for projekter

ADDA´s engagement i udviklingsprojekter bygger på:

 • FN 17 Verdensmål i særdeleshed bæredygtighed i forhold til økonomi, miljø, klima og ligestilling
 • Projekterne har blivende effekt efter projektafslutning
 • Hjælp til selvhjælp
 • Aktivt deltagerinvolvering
 • Deltagerorienteret undervisning
 • Respekt for samarbejdspartnerne som de implementerende
 • Opbygge kapacitet hos lokale partnere til at mobilisere den fattige landbefolkning til at gennemføre træning om bæredygtig landbrugspraksis, de fattiges rettigheder og udviklingen af civilsamfundsorganisationer
 • Civilsamfundsorganisationerne udøver fortalervirksomhed, der fremmer fattige bønders repræsentation og indflydelse på (lokale) samfundsmæssige prioriteringer og rettigheder, herunder ejendomsret og menneskerettigheder
 • Styrke kvindernes rolle i lokalsamfundet
 • Anerkendende tilgang til forskellige etniske grupper
 • Fremme værdikæde tankegang
 • Arbejde uafhængigt partipolitisk

Mål for de næste 4 år

Bestyrelsen for ADDA har sat sig følgende mål for de næste fire år:

 1. Den folkelige forankring skal bygge på ca. 700 medlemmer i 2023, dvs. en tilgang på min. 50 nye medlemmer hvert år
 2. Vi implementerer en sammenhængende kommunikationsstrategi mht. hjemmeside, presse, News & Views, Facebook. Antallet af f.eks. følgere på Facebook når op på 50.000 og antallet af abonnenter på Nyhedsbrev når op på 500
 3. Vi styrker og synliggør informationsaktiviteter på disse platforme, samt gennem udstillinger, foredrag og møder mm.
 4. Vi gennemfører et årligt medlemsarrangement
 5. Øget fokus på privat fundraising og en målrettet indsamling pr. år, som et betydeligt supplement til finansiering af projektaktiviteter i form af f.eks. “serviceydelser”, samt til projekter med krav om medfinansiering
 6. Vi følger mulighederne mht. at indgå programaftale med CISU
 7. Vi udvider vores virkeområde i Syd- og Sydøstasien med et til to lande
 8. Vi konsoliderer vores projektengagement i Østafrika
 9. Projektportefølje skal som minimum fastholdes og ønskværdigt øges
 10. Vi søger såvel danske som internationale finansieringskilder til projekter
 11. Vi har større frivilligt engagement blandt ADDA´s medlemmer og støtter
 12. Og så skal det fortsat være sjovt at være med i bestyrelsesarbejdet

Geografisk fokus

ADDA´s indsats retter sig mod Syd- og Sydøstasien og Østafrika, hvor foreningen gennem sine tre velrenommerede landbrugsprojekter har et solidt fagligt fodfæste og netværk til lokale NGO´er og myndigheder, samt kendskab til lokale landbrugsforhold og kultur

Foreningen

ADDA er en spændende forening at være medlem af, fordi foreningen opnår konkrete resultater til gavn for samarbejdspartnerne og målgrupperne. Foreningen er rummelig og giver plads til at medlemmerne engagerer sig. Medlemskredsen afspejler foreningens tætte tilknytning til netværk på alle niveauer inden for det danske landbrug og danske samfund i øvrigt. ADDA arbejder professionelt og bredt orienteret indenfor alle fagområder af landbrugsudvikling i landdistrikter i vore samarbejdslande.

Oplysning i Danmark og udviklingslande

Gennem hjemmeside, udstillinger, artikler og nyhedsbreve, Facebook-side,  YouTube, debatmøder, forenings- og skoleaktiviteter m.m. arbejder ADDA aktivt på at oplyse den danske befolkning om forholdene i samarbejdslandene og om de konkrete tiltag, som foreningen tager for at forbedre levestandarden for landbefolkningen.

Samarbejdsrelationer – danske og internationale

ADDA ønsker at udvide kredsen af samarbejds-relationer med andre NGO´er, foreninger institutioner og virksomheder, hvor ADDA´s kernekompetencer kan spille en konstruktiv rolle i samspil med andre organisationers kernekompetencer.

Sekretariatet

ADDA har et velfungerende sekretariat med kvalificerede medarbejdere, hvis kerneopgave er at servicere/supplere bestyrelse og projektledere/landeledere, donorer m.v. i henhold til gældende lovgivning og ADDA´s målsætning. ADDA har tilknyttet medarbejder (e) med kontor/kontorplads i København. Fra Århus-regionen varetages økonomifunktioner, samt nogle af informations-aktiviteterne. En væsentlig opgave at udvikle nye projekter i samarbejde med samarbejdspartnere i projektområderne i henhold til ADDA´s mål i den pågældende strategiperiode.

Udarbejdet ved strategimøde d. 19. januar 2019. Godkendt ved bestyrelsesmødet i ADDA d. 19. januar 2019