Legal Aid to the Rural Population, fase II, Vietnam

Titel: Juridisk bistand til landbefolkningen, fase II (Legal Aid II)

Periode: 2011 – 2014  Bevilling: 6,7 mio. kr.

Donor: Danida

Samarbejdspartner: Vietnamese Lawyers Association (VLA)

Baggrund og målgruppe:

Målgruppen i dette projekt er den fattige landbefolkning i de nordvestlige provinser Dien Bien, Son La og Hoa Binh i Vietnam.De udvalgte distrikter i provinserne hører til de absolut fattigste distrikter i landet og er også distrikter, hvor analfabetisme er et udbredt problem, specielt blandt kvinder. Op mod 85 % af kvinderne i nogle af disse distrikter er ikke i stand til hverken at læse eller skrive. Ofte går pigerne ikke i skole til mere end 4. klasse. Projektet henvender sig til både mænd og kvinder, men partneren vil tilrettelægge aktiviteterne således, at også kvinder der er analfabeter vil kunne drage fordel af projektet.  Områderne er isolerede og der er kun meget lidt adgang til information og folk kender ofte ikke meget til deres juridiske rettigheder og muligheder. Nye regler og love bliver kommunikeret dårligt ud til disse folk, der bor afsides. Mange spørgsmål drejer sig især jordrettigheder, såsom adgangen til jord og arealanvendelse heriblandt konflikter mellem landsbyer om brug af landbrugsjord, hvor myndighederne ikke har været klare i deres afgørelser. Folk er også usikre om muligheder og rettigheder for genhusning når jord eller hele landsbyer bliver eksproprieret som konsekvens af konstruktion, vejbyggeri eller opførelse af vandkraftværker. Andre problemer relaterer sig til rettigheder om skolegang, sundhedsvæsen og usikkerhed i forhold til civillovgivning, arveforhold og lovgivning i forbindelse med indgåelse af ægteskab. Befolkningerne i disse egne er ofte afhængige af deres traditionelle regelsæt (landsby pagt), der fungerer som interne retningslinjer i lokalsamfundet. Retshjælpen i landdistrikterne er ikke tilstrækkelig og de lokale myndigheder har svært ved at fornemme borgenes behov.

Generelt er det svært at få adgang til juridisk bistand, denne form for rådgivning ydes oftest af privatretslige selskaber, som er meget dyre og deres kontorer ligger langt væk fra landsbyerne, således har de fattige og dårligt stillede befolkningen i de bjergrige områder ingen adgang til retshjælpen. Denne del af befolkningen er helt og aldeles afhængige af den generelle information, der stilles til rådighed af de lokale myndigheder. Når kommunikation og informationsflowet er utilstrækkeligt, er der meget på spil for folk i disse yderområder.

Formål og arbejdsmetode

Projektets formål er at styrke etniske minoriteters bevidsthed om deres juridiske rettigheder samt gøre dem i stand til at henvende sig til relevante myndigheder i tilfælde af konflikter og uenigheder. På sigt er udviklingsmålet at de lokale myndigheder indarbejder relevante problemstillinger i deres udviklingsstrategier således at de tager mere hensyn og udgangspunkt i landbefolkningernes aktuelle problemer og situationer.

Projektet gennemfører helt konkret en lang række ”mobile juridiske rådgivningsklinikker”, hvor en gruppe jurister tager ud til landsbyerne og tilbyder juridisk assistance baseret på de behov der er identificeret i den aktuelle landsby. Ud over at adressere landsbyerne generelt, vil der også blive oprettet mindre grupper, hvor folk med et specifikt juridisk problem (f.eks. problemer med stordrifts plantager, der overtager landbrugsjorden) kan få assistance. Endelig er der en række eksisterende lokalbaserede organisationer, der bliver støttet i forhold til de juridiske problemer de måtte have. Projektet vil under implementeringen publicere en stor mængde juridisk rådgivningsmateriale, som dels bliver runddelt, men som også vil kunne findes hos nogle af grupperne, som bl.a. vil oprette  mindre og let tilgængelige biblioteker, således vil landsbybeboerne have lettere adgang til materialet om de mest presserende juridiske spørgsmål.

Den afsluttende evalueringsrapport for projektet, LEGAL AID TO THE RURAL POPULATION, phase II kan læses her.