Vedtægter

AGRICULTURAL DEVELOPMENT DENMARK ASIA

§ 1.

Navn og hjemsted

Foreningens navn og hjemsted er:

ADDA – AGRICULTURAL DEVELOPMENT DENMARK ASIA

c/o: Søren T Jørgensen, Islevbrovej 60, 2610 Rødovre – DK

 

§ 2.

Formål

Foreningens formål er at

·       at arbejde for fremme af selvforsyningsgraden og forbedre de økonomiske vilkår for de fattigste dele af  landbefolkninger i u-lande gennem at  yde hjælp til selvhjælp

·       at igangsætte landbrugs- og fødevareprojekter i u-lande

·       at støtte social og miljømæssig bæredygtig udvikling hos målgruppen.

§ 3.

Medlemmer

Som medlemmer kan optages

·       Alle personer

·       Familier

·       Firmaer, institutioner og foreninger (som kollektive medlemmer)

som kan tilslutte sig foreningens formål.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen og er gældende fra modtagelsen af udmeldelsen.

Bestyrelsen kan udmelde medlemmer som er i restance, eller som modarbejder foreningens mål.

§ 4.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 personer. Dertil vælges 1 – 2 suppleanter.

Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år, med en valgperiode på 3 år. Hvert 3. år vælges 3 personer

begyndende med 2012.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

1. og 2. Suppleant vælges for et år ad gangen, og kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Ethvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. I tilfælde af stemmelighed har formanden 2 stemmer.

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg eller andre underudvalg til at tage sig af  sager, der ikke har principiel karakter. For hvert udvalg udarbejder/godkender bestyrelsen et kommisorium.

Bestyrelsen kan udpege enkeltpersoner til at udføre bestemte opgaver. Kommisorium for disse skal godkendes af bestyrelsen.

Nævnte udvalg eller personer kan honoreres i overensstemmelse med en skriftlig aftale godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan ansætte  personale  i det omfang den finder det hensigtsmæssig.

Bestyrelsen afholder møde, når der er behov for det (mindst fire gange pr år).  Der skal skrives referat fra møderne, som rundsendes til bestyrelsen. Kopi af referater skal forefindes på foreningens sekretariat. Referat godkendes og underskrives af bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen skal sørge for at der ligger et strategiplan for foreningen. Strategiplanen skal kunne læses på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen er forpligtet til at tilse at alle ansatte i ADDA har ansættelsespapirer i overensstemmelse med gældende regler.

Bestyrelsen har pligt til at lede foreningen i overensstemmelse med vedtægterne.

§ 5.

Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem, og bestyrelsen kan meddele prokura.

Den nyvalgte bestyrelse udarbejder en forretningsorden for det kommende års arbejde.

§ 6.

Medlemsbidrag

Medlemsbidraget fastsættes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen er berettiget til at indkræve kontingenter svarende til det på generalforsamlingen vedtagne medlemsbidrag direkte hos medlemmerne.

Bidragsåret løber fra 1/1 til 31/12 og foreningens regnskab afsluttes hver den 31/12, og  regnskab revideres af statsautoriserede revisor.

Bestyrelsen indstiller en statsautoriseret revisor til godkendelse af generalforsamlingen.

§ 7.

Ordinær generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Bestyrelsen har pligt til at indkalde generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægterne.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i maj måned på et af bestyrelsen anvist sted. Indkaldelse sker skriftligt med 2 ugers varsel til hvert medlem til en til dette formål opgivet adresse, ligesom indkaldelse sker på foreningens hjemmeside.

Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:

1.     Valg af ordstyrer

2.     Valg af referent

3.     Bestyrelsens beretning

4.     Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

5.     Fremlæggelse af det indeværende års budget

6.     Indkomne forslag.

7.     Fastlæggelse af medlemsbidrag for følgende kalenderår

8.     Valg til bestyrelsen +1 – 2 suppleanter som hhv 1. og 2. suppleant

9.     Godkendelse af statsautoriseret revisor, som indstilles af bestyrelsen til godkendelse

10.   Eventuelt

Forslag og medfølgnde begrundelse for forslaget, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Forslagene med begrundelser bør så vidt muligt kunne læses på foreningens hjemmeside fra senest 5 dage før generalforsamlingen.

Over det  på  generalforsamlingen passerede udfærdiges et mødereferat, der underskrives af dirigenten. Mødereferatet offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 8.

Afstemning ved generalforsamlingen

Hvert medlemsskab har én  stemme.

Hvert medlemskab har stemmeret med én stemme, – personligt -, og kollektive medlemsskaber – har stemmeret ved personligt fremmøde på generalforsamlingen under forudsætning af at medlemmet ikke er i restance. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Familiemedlemskab har max. to stemmer, ved personligt fremmøde på generalforsamlingen under forudsætning af at medlemmet ikke er i restance.

Et personligt medlem, der samtidigt har tegnet kollektivt medlemsskab, har to stemmer. Der kan højst afgives to stemmer pr. person.

Alle afgørelser træffes ved stemmeflertal. Står stemmerne lige bortfalder forslaget.

Såfremt blot et medlem kræver det, skal afstemningen være skriftlig. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent. Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

§ 9.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Forslag til vedtægtsændringer eller foreningens opløsning skal kunne læses på foreningens hjemmeside senest fra fem dage før foreningens generalforsamling

Til beslutning om ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen kan tiltræde ændringsforslaget.

Til beslutning om foreningens opløsning kræves to på hinanden følgende generalforsamlinger. For at et forslag om foreningens opløsning kan vedtages, kræves det at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på den 1. generalforsamling, samt at forslaget på den efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes senest 14 dage efter 1. generalforsamling , vedtages med mindst 1/2 af de afgivne stemmer.

Evt. værdier fra overskud ved opløsning af forening overdrages til en anden forening som er hjemhørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land, og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Beslutning herom træffes på sidste generalforsamling ved simpelt flertal.

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen skønner det nødvendigt.

Såfremt mindst 1/4 af medlemmerne ønsker indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, kan de skriftligt begære en sådan indkaldt. Bestyrelsen er herefter forpligtet til inden 14 dage at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med afholdelse senest 1 måned senere. Med hensyn til reglerne for afholdelse, fremsættelse af forslag og udfærdigelse af mødereferat henvises til § 7.

Dagsorden for en ekstraordinær generalforsamlig skal være:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af referent
  3. Indkomne forslag
  4. Evt.

§ 11.

Hæftelse

Foreningen hæfter med hele sin formue for sine forpligtelser overfor tredjemand.

Medlemmerne hæfter for foreningens forpligtelser alene med deres medlemsbidrag.

Herudover hæfter medlemmerne, bestyrelsen og ansatte ikke for foreningens forpligtelser overfor tredjemand.

§ 12.

Ikrafttrædelse

De nye vedtægter træder i kraft straks de er vedtaget.

Derefter vælges 2 suppleanter

Valghandlingen tilrettelægges af ordstyreren.

Vedtægter med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 22/5/2013